NCP III

Tipsa om sida


Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode om 20 procent av den avkastning som överstiger tröskelräntan om 4 procent per år under fondens löptid.


Styrelsen avser att bedriva verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Handelsbanken och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.Emittent
Nordic Credit Partners Fund III AB
Fondtyp
Alternativ investeringsfond
ISIN
SE0010521104
Ansvarig förvaltare
Jakob Eliasson
Investerarkrets
Investeringar i andelslånen som emitteras är öppna utan förbehåll för allmänheten i Sverige. Andelslånen erbjuds till allmänheten genom att dessa har noterats på NGM-NDX.
Minsta investering
Ett andelslån i den första emissionen den 20 december 2017
ska tecknas till ett nominellt värde 10 000 SEK. Andelslånen
ska tecknas i poster om minst 10 stycken, vilket innebär en
minsta investering om 100 000 SEK. Minsta investerings-belopp gäller för varje emission.
Kurssättning
Emittenten ska senast fem dagar efter utgången av varje
kvartal via sin hemsida tillgängliggöra andelslånens
bedömda substansvärde.
Avgiftsmodell
Ett prestationsbaserat arvode om 20 procent kommer att utgå från emittenten till moderbolaget på avkastning utöver en tröskelränta om 4 procent. Övriga ersättningar och tillåtna kostnader som kan komma att belasta emittenten anges i avsnitt 5.15 i grundprospektet.
HållbarhetsinformationHållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
AIF-förvaltare
Wahlstedt & Partners AB
Förvaringsinstitut
Svenska Handelsbanken AB
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se


 

Substansvärde för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån:
2019-06-30                                              10 545,317415 kronor per andelDokument:

Grundprospekt Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Tillägg till grundprospekt Nordic Credit Partners III AB (publ) 181108

Faktablad NCP III

Informationsbroschyr NCP III


Delårsrapport NCP III AB (publ) 20190101-20190630

Årsredovisning NCP III 2018

Delårsrapport NCP III 2018

Delårsrapport NCP III Q3 2017

Bokslutskommunike NCP III 2018-12-31


Pressmeddelande NCP III AB 2019-01-08

Pressmeddelande NCP III AB 2018-11-20

Pressmeddelande NCP III AB 2018-11-06

Pressmeddelande slutliga villkor NCP III AB 2018-10-31

Pressmeddelande NCP III AB 2018-10-31

Pressmeddelande NCP III AB 2018-10-05

Pressmeddelande NCP III AB 2018-07-03

Pressmeddelande NCP III AB 2018-06-30

Pressmeddelande NCP III AB 2018-05-07

Pressmeddelande NCP III AB 2018-04-09
För mer information om fonden, maila till info@ws.se eller besök emittents hemsida www.ncpgroup.se